Records 1741 to 1750 of 1750
Naslov
Datum
Uvod
Meni/Izbornik
Korisnik
 
Damir ?osi? 2005-07-04 09:38:48


Ro?en je 12. travnja 1957. godine u Splitu, a poti?e iz sinjske radni?ke obitelji koja u ovom gradu proživljava svoj radni vijek. Osnovnu i srednju školu završava u Split, a nakon odsluženja vojnog roka odlazi u inozemstvo u potrazi za boljim životom i postaje pomorac. Putuju?i po svijetu i rade?i na naftnim platformama uspješno u?i engleski jezik kojim se aktivno služi i danas. Po povratku u rodni grad, zapošljava se u gra?evinskoj firmi koja ga ponovno šalje u daleke zemlje, a najviše se zadržava u Rusiji i Iraku gdje radi sve do 1985. godine. Godina 1988. za njega se pokazuje prijelomnom- vra?a se u Split, postaje ugostitelj i uplovljava u bra?ne vode. Po?etak devedesete godine, koja se opet pokazuje prijelomnom, ali ovoga puta i za cijelu Hrvatsku, odvodi ga u novu životnu bitku. Uvjeren kako je došlo vrijeme za ispunjenje hrvatskog sna, kupuje oružje, i kao dragovoljac stavlja se na raspolaganje svojoj domovini. Damirov uzorni ratni put zapo?inje u ?uvenoj 4 gardijskoj brigadi. Kao zapovjednik voda sudjeluje u osloba?anju vojarni Dra?evac, Sinj i Lora. Po obavljenoj misiji, prijelazi u redove mornari?kog pješaštva gdje koncem 1991. godine, kao zapovjednik satnije, kre?e u obranu Stona. U velja?i 1992. biva odabran za šestomjese?no školovanje prve generacije ?asnika HV-a u Zagrebu. S odli?nim rezultatima, a po povratku u Split, raspore?en je na južno bojište gdje sa svojom satnijom, uz bok 4. brigadi, osloba?a Popove polje, Ravno, Velja Me?u.

Vojna karijera okon?ana je 1996. godine s brojnim odlikovanjima i po?astima, ali i sa statusom 40 postotnog vojnog invladia. Umirovljen je, ali i ponovno aktivan u brojnim braniteljskim udrugama što je i prepoznato imenovanjem Damira ?osi?a za dopredsjednika Udruge dragovoljnih branitelja Splitsko ? dalmatinske županije, te imenovanjem za dužnosnika Stožera za obranu digniteta Domovinskog rata. Kao dopredsjednik udruge nesebi?no pomaže braniteljima u rješavanju njihovih statusa, što mnogi pamte i danas. Organizator je više skupova i prosvjeda braniteljskih udruga. Iz svega zaklju?uje kako je politika temelj onoga za što se zalaže, jedini put za bolju Hrvatsku, tehnika i instrument u kojem se prepoznaje, pa je logi?an slijed i uklju?ivanje u politi?ki život Hrvatske. Osjetvši potrebu i svjestan da svojim djelovanjem doista može nešto napraviti i promijeniti, postaje ?lan HSP-a grada Splita. U stranci se ubrzo name?e, jedan je od najaktivnijih ?lanova i ?ovjek koji je, a znaju to mnogi, najzaslužniji za brzo ja?anje te stranke, u za njih nepovjerljivom Splitu. Postaje tajnik i ?lan Glavnog stana HSP-a. Ipak, svojim ?vrstim i ?asnim stavovima, a vode?i se prema visokim moralnim vrijednostima, protivi se strana?kim malverzacijama u HSP-u, kriminalu, prijevarama, i zalaže da stranka u praksi slijedi one vrijednosti koje javno promovira. Za svoj rad je nagra?en i to isklju?ivanjem iz stranke u koju je uložio trogodišnji danono?ni rad.

Zajedno Ivicom Vladavom - ?ovanijem i mnogobrojnim dužnosnicima, te još 243 ?lana, istupa iz stranke i napušta HSP. Za Damira ?osi?a tako zapo?inje novo, ali i, uvjereni smo, bolje životno poglavlje. Sada je tu, s nama, dragi prijatelji, spreman da u našoj novoj stranci, ponovno uspostavi prave vrijednosti i s njima polu?i politi?ki uspjeh. Zbog njegova radnog puta, beskompromisnog stava, želimo i predlažemo upravo gospodina Damira ?osi?a za predsjednika Gradskog odbora HP - HPP Split.

  Drazen Keleminec, 0
Zagreb, 04. lipnja 2005.  

Dana 04 lipnja u prostorijama stranke u Zagrebu s po?etkom od 11,00 sati održana je sjednica predsjedništva stranke Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret.

Sjednici su prisustvovali : Dražen Keleminec, Emil ?i?, Zvonko ?apko, Rudolf Forko, Alen Beloši?, Marijan Mami?, Marko Živkovi?, Krešimir Paveli?, Petar Cvetko i Josip Štorek.

Dnvni red:

1. Izvješ?e predsjednika o proteklom radu i rezultatima izbora,
2. Izrada novih ?lanskih iskaznica,
3. Izrada programa za predstoje?e izbore za Sabor RH.,
4. Donošenje odluke o razvoju i strategiji stranke,
5. Održavanje zbora Gradske organizacije Split,
6. Održavanje parade - mimohoda u Zagrebu 10. rujna,
7. Izrada zakona o :
     a) anketama
     b) izlasku bira?a na izbore
     c) 3 % prag
     d) financiranju stranaka
8. Uplate od ?lanarina i drugih prihoda,
9. Zborovi Op?inskih i Gradskih organizacija,
10.Razno.

Vijesti Drazen Keleminec, 0
Stranka preporu?uje knjige: 2005-01-26 11:21:18

 Emil ?i?;

 

 

 

Povijest hrvatskih neprijatelja

Naru?ba:
http://www.inet.hr/~ecic/order2.html

 

 

 

 

 

 

 

Anglo-ameri?ki Establishment

Naru?ba:
http://www.inet.hr/~ecic/order1.html

 

 

 

 


  Drazen Keleminec, 0
NE EU 17.06.2011     Drazen Keleminec, 0
Zagreb  

Središnji odbor Hrvatskih pravaša, kao najviše tijelo ove stranke, izme?u dva Sabora na svojoj sjednici od 18. prosinca 2004. godine donio je sljede?e

ODLUKE

1. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA USVOJIO JE IZVJEŠ?E O POLITI?KOJ SITUACIJI U HRVATSKOJ I HRVATSKIM PRAVAŠIMA U RAZDOBLJU OD 04. RUJNA DO 18. PROSINCA 2004. GODINE.

2. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODLU?IO JE DA SE REDOVNI OP?I SABOR STRANKE ODRŽI 05.03.2005. GODINE U HRVATSKOM NOVINARSKOM DOMU S PO?ETKOM OD 11,00 SATI U ZAGREBU.

3. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ZADUŽUJE PREDSJEDNIŠTVO STRANKE DA IZRADI PRIJEDLOG PROGRAMA REDOVNOG OP?EG SABORA STRANKE, PREDLOŽI KANDIDATE ZA DUŽNOSNIKE STRANKE I PREDA GA SREDIŠNJEM ODBORU NA USVAJANJE.

4. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODLU?IO JE DA OSIM PREDSJEDNIŠTVA STRANKE U IZRADI PROGRAMA REDOVNOG OP?EG SABORA SUDJELUJU I DUŽNOSNICI STRANKE: ZVONKO ?APKO, EMIL ?I?, ŽARKO MARI? I JOSIP GRMA?A.

5. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODLU?IO JE NA POSTUPAK UJEDINJENJA SA HRVATSKIM PRAVAŠKIM POKRETOM NA REDOVNOM OP?EM SABORU STRANKE. POD NAZIVOM HRVATSKI PRAVAŠI - HRVATSKI PRAVAŠKI POKRET.

6. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA POZIVA SVE ORGANIZACIJE HRVATSKIH PRAVAŠA DA DO 22. SIJE?NJA 2005. DOSTAVE SVOJE PRIJEDLOGE OKO PROMJENE STATUTA STRANKE.

PREDSJEDNIŠTVO STRANKE ?E TOG DANA RASPRAVITI O SVIM PRISTIGLIM PRIJEDLOZIMA I DOSTAVITI ZAKLJU?KE NA SREDIŠNJI ODBOR STRANKE PRIJE OP?EG SABORA STRANKE.

7. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODLU?IO JE DA SVE ORGANIZACIJE STRANKE HRVATSKIH PRAVAŠA, DUŽNE SU DOSTAVITI POPIS SABORNIKA STRANKE SA PRAVOM GLASA DO 02. 03. 2005. GODINE SREDIŠNJICI STRANKE.

8. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA POZIVA SVE ORGANIZACIJE STRANKE DA 28. VELJA?E 2005. GODINE POVODOM OBLJETNICE SMRTI DR. ANTE STAR?EVI?A SAZOVU TISKOVNE KONFERENCIJE I POZOVU SVE HRVATE DA TOG DANA U SVOJIM DOMOVIMA ZAPALE SVIJE?U OCU DOMOVINE.

9. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODLU?IO JE GENERALA ANTU GOTOVINU PREDLOŽITI ZA ODLIKOVANJE VELERED KRALJA DMITRA ZVONIMIRA S OGRLICOM.

OBRAZLOŽENJE: BUDU?I DA JE GENERAL GOTOVINA PONOVNO DAO SVOJ IZNIMAN DOPRINOS O?UVANJU NEOVISNOSTI I CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE, IZVAN GRANICA VELIKE SRBIJE NOVONAZVANE ZAPADNI BALKAN, KAO I ZA O?UVANJE DRŽAVNE NEZAVISNOSTI IZVAN GRANICA EUROPSKE UNIJE.

ODLUKA O PREDLAGANJU ZA ODLIKOVANJE STUPA NA SNAGU ODMAH I PROVESTI ?E SE NAKON ŠTO NA VLAST DO?E OVA ILI NEKA SRODNA STRANKA, KOJA NE TRGUJE SA HRVATSKOM SLOBODOM.

10. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA DONIO JE ODLUKU DA ORGANIZACIJE HRVATSKIH PRAVAŠA DUŽNE SU U SREDIŠNJICU STRANKE SLATI ZAPISNIKE SA SVOJIH SASTANAKA RADI SAME EVIDENCIJE.

11. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODLU?IO JE DA SE 21. SIJE?NJA 2005. ODRŽI IZVANREDNA SKUPŠTINA GRADSKE ORGANIZACIJE HRVATSKIH PRAVAŠA GRADA ZAGREBA.

12. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODLU?IO JE DA SE DANA 16. OŽUJKA 2005., U SVIM VE?IM HRVATSKIM GRADOVIMA ODRŽE TISKOVNE KONFERENCIJE POVODOM PO?ETKA PREGOVORA HRVATSKE VLADE SA EUROPSKOM UNIJOM, POD NAZIVOM HRVATSKA JE NAŠA DOMOVINA A NE EUROPSKA UNIJA.

13. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODREDIO JE IZNOS ?LANARINE ZA 2005. G0D1NU:
- ZAPOSLENI 120,00 KUNA.
- NEZAPOSLENI, UMIROVLJENICI I U?ENICI 60,00 KUNA

14. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA DONIO JE FINANCIJSKI PLAN ZA ODRŽAVANJE OP?EG SABORA STRANKE.

15. SREDIŠNJI ODBOR HRVATSKIH PRAVAŠA ODRŽAT ?E SLJEDE?U SVOJU SJEDNICU 19.02.2005. GODINE U ZAGREBU S PO?ETKOM OD 10,00 SATI.

Bog i Hrvati!

Hrvatski pravaši
predsjednik S.O.
Darko Zahirovi?

Vijesti Drazen Keleminec, 0
Predsjedni?ki kandidat 2004-11-06 01:20:52

Temeljem ?lanka 37. Statuta stranke Hrvatski pravaši Predsjedništvo stranke na sjednici održanoj 29. listopada 2004. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju gospodina Emila ?i?a za predsjedni?kog kandidata RH na predstoje?im izborima.

P O Z I V

?lanovima i simpatizerima koji se žele uklju?iti u rad Izbornog stožera predsjedni?kog kandidata Hrvatskih pravaša neka se obrate na:

Zvonimira  Ljevakovi?a  4, 10000 Zagreb
tel: 01/28 63 998

Bog i Hrvati !

Predsjednik
Dražen Keleminec


Linkovi:

  Drazen Keleminec, 0
Predstavljanje predsjedni?kog kandidata 2004-11-03 23:07:57

 
Konferencija za tisak,


u povodu predstavljanja predsjedni?kog kandidata Hrvatskih Pravaša, održati ?e se u zagreba?koj Gradskoj Kavani u petak, 05. 11. 2004. u 11 sati

  Drazen Keleminec, 0
Program predsjedni?kog kandidata 2004-11-03 23:05:15


Dragi Hrvati,

odazvao sam se prijedlogu Hrvatskih Pravaša i prihvatio sam nominaciju za predsjedni?kog kandidata. Hrvatske Pravaše vodi predsjednik Dražen Keleminec, a dopredsjednici su Krešimir Paveli? i Petar Vu?i?.
Program koji zastupam, sude?i po anketama, predstavlja zelju ve?ine Hrvata, a taj program jest:
 

 1. Jam?im bira?ima da ne?emo dati suglasnost za ulazak u Europsku YUniju i NATO i da ?emo obustaviti i onemogu?iti protuustavne zapadno-balkanske integracije.
   
 2. Jam?imo da ne?emo izru?iti generala Gotovinu niti bilo kojeg hrvatskog ?asnika i da ?emo prekinuti svaku suradnju sa sramotnim sudom u Haagu.
   
 3. Ne?emo pristati na ucjene kolonijalnih sila.
   
 4. Jam?imo da ?emo vratiti hrvatskog vojnika na hrvatske kopnene i morske granice.
   
 5. Prekinuti ?emo suradnju sa Svjetskim Monetarnim Fondom.
   
 6. Nacionalizirati ?emo rasprodavanu Hrvatsku
   
 7. Vratiti banke u hrvatske ruke.
   
 8. Program privrede usmjeravati ?emo na razvoj sela, pomorstva i ribarstva.
   
 9. Ja?ati ?emo vojsku, prosvjetu, kulturu i znanost.
   
 10.   Jam?imo da ne?emo vra?ati ?etni?ki element u Hrvatsku i da ?emo procesuirati one koji su po?inili zlo?ine protiv hrvatskog pu?anstva.
   

To su neke od najvažnijih to?aka programa. Pozivamo vas da program podržite!
 

Predsjedni?ki kandidat,
Emil ?i?

  Drazen Keleminec, 0
Odluke sredi?njice  

Središnji odbor Hrvatskih pravaša, kao najviše tijelo ove stranke, izme?u dva Sabora na svojoj sjednici od 04. rujna 2004. godine donio je sljede?e

O D L U K E

Vijesti Drazen Keleminec, 0
PROGLAS HRVATSKIH PRAVA?A  

       Dana 30. studenog 2002. godine u Zagrebu je sa 34 u?esnika osnovan Inicijativni odbor za osnivanje stranke ? HRVATSKI PRAVAŠI.

       Dana 18. sije?nja 2003. godine održana je u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu OSNIVA?KA HRVATSKIH PRAVAŠA. Na osniva?koj skupštini izabrana su tijela stranke: Središnji odbor, Predsjedništvo, Stegovni sud i Nadzorni odbor.

       Današnja pravaška scena Hrvatske, kao uostalom i ostalih politi?kih stranaka, predvo?ena je liderima, koji su uzurpirali svu vlast i onemogu?ili bilo kakvu demokratsku inicijativu ?lanstva. Time su izgubili svu vjerodostojnost i težinu, a zbog njihovih nezasitnih liderskih ambicija odstupili su ili su izba?eni iz politike ponajbolji pravaši širom Hrvatske.

       Iz toga su razloga mnogi pravaši pali u apatiju, izgubili vjeru pa ?ak i samu pomisao u mogu?nost daljeg politi?kog angažmana i djelovanja za boljitak Hrvatske.

Vijesti Drazen Keleminec, 0
Records 1741 to 1750 of 1750