AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA
Ilica 31, 10000 Zagreb, Croatia

Mob: 099 827 65 10 E-mail: hrvatskipravasi@gmail.com
 
Početna
IZBORI 2015 HRATSKE DOMOLJUBNE SNAGE IZ MEDIJA - YouTube FACEBOK - A- HSP PREDSJEDNIŠTVO A-HSP-a
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA Evidencija o primljenim donacijama 01. 01. - 30- 06. 2017. Financijsko izvješće – izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016 Financijsko izvješće Lokalni izbori 2017
 
Linkovi
dragovoljac.com dnevno.hr hop.hr Maxportal HR News Portal Portal Tjedno Hrvatski Fokus Kopriva Info narod.hr zadarski.hr Građanska akcija Portal dnevnih novosti Braniteljski Portal Hrvatsko Obrambeno Štivo
Video kanal A-HSP-aDražen KeleminecFacebook A-HSP-a


Himna A-HSP-a

web
counter

Statistika

Login

PROGLAS HRVATSKIH PRAVA?A

       Dana 30. studenog 2002. godine u Zagrebu je sa 34 u?esnika osnovan Inicijativni odbor za osnivanje stranke ? HRVATSKI PRAVAŠI.

       Dana 18. sije?nja 2003. godine održana je u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu OSNIVA?KA HRVATSKIH PRAVAŠA. Na osniva?koj skupštini izabrana su tijela stranke: Središnji odbor, Predsjedništvo, Stegovni sud i Nadzorni odbor.

       Današnja pravaška scena Hrvatske, kao uostalom i ostalih politi?kih stranaka, predvo?ena je liderima, koji su uzurpirali svu vlast i onemogu?ili bilo kakvu demokratsku inicijativu ?lanstva. Time su izgubili svu vjerodostojnost i težinu, a zbog njihovih nezasitnih liderskih ambicija odstupili su ili su izba?eni iz politike ponajbolji pravaši širom Hrvatske.

       Iz toga su razloga mnogi pravaši pali u apatiju, izgubili vjeru pa ?ak i samu pomisao u mogu?nost daljeg politi?kog angažmana i djelovanja za boljitak Hrvatske.

...

       Odbacuju?i mirenje s takvim stanjem, odlu?ili smo kona?no re?i: ?GOSPODO, DOSTA JE!? Došlo je vrijeme da se pravaši ponovo OKUPE! Okupljenim HRVATSKIM PRAVAŠIMA možemo ponuditi samo mukotrpan rad, odgovornost i mogu?nost da ih se ponovo ?uje. Bili smo prvi kada je trebalo braniti domovinu, a danas je došlo vrijeme kada nas domovina ponovo treba. Da bi vratili nadu posustalim pravašima, nudimo prihva?anje i otvorenost prema svima poštenih i ?asnih namjera, iz domovine i iz dijaspore.

       HRVATSKI PRAVAŠI baviti ?e se ostvarenjem svog Politi?kog programa shodno proklamiranim Temeljnim na?elima, a nikako ostalim strankama i njihovim liderima. HRVATSKI PRAVAŠI djelovati ?e kao moderna politi?ka stranka bez ekstremnih politi?kih stavova, razvijaju?i demokratske odnose duboko svjesni da ? bez demokracije u politi?kim strankama NEMA DEMOKRACIJE niti u društvu!

       Svoje ?e djelovanje i stavove HRVATSKI PRAVAŠI promovirati javnim djelovanjem i promidžbom, kao i pravaškim glasilom, koje ?e distribuirati sami pravaši. Djelovanje stranke biti ?e financirano ?lanarinama i donacijama, koje ?e ve?inom ostajati u bazi.

       Na politi?ku scenu želimo dovesti nove mlade ljude, kojima ?emo pružiti svu mogu?u podršku, da svojim mladena?kim entuzijazmom i predanim radom osvijeste sve, ve? dobrano apatijom zahva?ene stanovnike Lijepe naše da se prenu i aktivno porade na njenom boljitku.

       Želimo postati jedinstvena pravaška stranka u kojoj ?e svaki pravaš mo?i slobodno djelovati i pružiti najbolje od sebe. Stoga stranka daje samostalnost djelovanja pa i koaliranja svim ograncima i podružnicama, da u svom okruženju sura?uju sa svima koji doprinose napretku.

       HRVATSKI PRAVAŠI se protive:

 • gubitku slobode i nezavisnosti kao posljedice bezumne rasprodaje gospodarstva i turisti?kih kapaciteta i banaka za kratkoro?ni opstanak stranaka na vlasti
 • kriminalnoj pretvorbi koja još uvijek nije sankcionirana
 • djelovanju sudstva kao servisa vlasti, ?ija se neovisnost i dovoljno financiranje još niti ne nazire
 • omalovažavanju Domovinskog rata, diskriminaciju i pretvaranje njihovih sudionika u gra?ane II reda
 • utjecaju i vladavini onih koji su bogatili i hvatali položaje tijekom rata umjesto da u njemu u?estvuju
 • omalovažavanju stvaranja hrvatske države od strane razo?aranih nostalgi?ara kao i mrzitelja svega hrvatskog, po?evši od imena i jezika, odraslih u okruženju u kojem se ve? i spominjanje hrvatskog imena nazivalo šovinizmom

       HRVATSKI PRAVAŠI danas, kada je opet potrebno braniti Hrvatsku, zajedno sa svim ljudima sli?nih domoljubnih namjera, zalagati se i djelovati za:

 • reformu školstva, sudstva, zdravstva
 • razvoj gospodarstva i poduzetništva i smanjivanje enormne nezaposlenosti pružanjem šanse svima koji to žele i mogu
 • osiguranje egzistencije i život dostojan ?ovjeka svima
 • reviziju suradnje s MMF-om i Haškim sudom
 • da Hrvatska zaživi kao istinska pravna država
 • za ponovnu uspostavu istinskih moralnih, obiteljskih i tradicionalnih vrijednosti
 • da se pravaši i narod Hrvatske odrede po svim pitanjima od nacionalnog zna?aja, jer prirodnim bogatstvima kojima smo obdareni moramo mudro upravljati i sa?uvati ih za slijede?a pokoljenja, budu?i da njima pripadaju

       Stoga smatramo obvezom HRVATSKIH PRAVAŠA da se aktiviraju probude i pokrenu sav hrvatski narod da riješi nagomilane probleme te iz korijena izmijeni dosadašnje štetne stavove i djelovanja. Šansa do sada nekompromitiranih pravaša jest njihovo poštenje i briga za budu?nost domovine, što je u ovom trenutku upitno za veliku ve?inu ?narodnih predstavnika?.

       Došlo je vrijeme da se dade šansa onima koji žele ŽIVJETI ZA HRVATSKU, A NE OD HRVATSKE.

U Zagrebu 18. sije?nja 2003.


"Boj se Boga, čini pravo, nikoga se ne plaši."
Dr. Ante Starčvić
Ante Paradžik
Blaž Kraljević
Josip Radanović